תקנון ותנאי שימוש

1.1. אתר שטבן (להלן "האתר") הינו בבעלות שטבן בע"מ (להלן "החברה") ומופעל על ידה ו/או על ידי חברות ו/או שותפויות קשורות.

1.2. תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר shatban.co.il ו/או הרשתות החברתיות (לרבות פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וכיוצא בזה) ו/או כל אתר אחר ו/או שהוקם/יוקם ע"י החברה ו/או מי מטעמה, לבדה או ביחד עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי. למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים.

1.3. האתר משמש כאתר אינפורמטיבי המציע למשתמשים בו מידע רב אודות השירותים אותם החברה מספקת. באתר מופעל מנוע חיפוש אשר בעזרתו יכול הגולש, בין היתר, לחפש נכסים שונים ומגוונים, וכן מציע האתר מידע על עולם הנדל"ן ועל בעלי מקצוע.

1.4. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

1.5. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. השימוש באתר ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה.

1.6. ככל שיחולו תנאי שימוש נוספים או ספציפיים באתר ו/או באחרים הנלווים לאתר, הרי שאלו יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן.

1.7. במידה ואינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים להלן, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

1.8. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, כפופים לתנאים המפורטים להלן המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין.

1.9. תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.10. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש ו/או בגוף שני, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

1.11. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

1.12. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך כלשהי בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

1.13. חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בה הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

1.14. אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

2. התכנים באתר והמידע המוצג בו:

2.1. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS).

2.2. החברה עושה מאמץ כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן, ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או יתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות. החברה לא תישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור. החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס לנכסים ו/או בעלי מקצוע המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי הנכס ו/או המופיע באתר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

2.3. החברה מבהירה כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או יחידה בפרויקט ו/או בניין כלשהו או למתן שירות וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והחברה לא תישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לחברה כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין החברה ערבה למידת הדיוק של תכנים אלה.

2.4. ככל שמוצגים באתר מחירים של יחידות, נכסים או שירותים, המחירים המוצגים באתר הם מחירים מינימליים לאותו סוג יחידה, נכס או שירות, ואינם כוללים בהכרח כל תוספת, אביזר, או שירות משלים, אשר עשוי להיות קשור אליהם. החברה שומרת על זכותה לעדכן או לתקן את המחירים.

2.5. ככל שבאתר מוצגים תוכניות של פרויקטים למגורים, יחידות בפרויקטים, מפרטים, תמונות היחידות והפרויקטים ו/או הדמיותיהם וכל מידע ו/או פרט אחר באתר – אלה מוצגים באתר לצורכי המחשה בלבד, הן אינן זהות בהכרח לתוכניות המחייבות והמשתמש אינו יכול להסתמך עליהן. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון בעל המקצוע ו/או בעל הנכס ו/או בעל הזכות למכירת הנכס ו/או בעל הזכות להשכרת הנכס (לפי העניין), לרבות נתוני הנכס, התוספות המצויות ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו, והכול כפוף לחתימה על הסכם משפטי מחייב. האמור חל גם על בעלי מקצוע המצויינים באתר, אשר אין כל אחריות לגבי המידע ביחס אליהם ו/או אינו מהוה עצה ו/או המלצה ובחירתך במי מהם אינה על אחריותך בלבד.

2.6. כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מאמרים, סרטונים, מענה לשאלות, טיפים ו/או תמונות ומידע על נכסים) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

2.7. החברה משתדלת שהמידע המובא באתר יהיה מדויק ככל הניתן. עם זאת, ייתכנו באתר ו/או בתוכן ובמידע המובאים בו, לרבות לגבי כל נכס ו/או שירות ו/או מידע על עיוני בתחום הנדל"ן, שיבושים, אי דיוקים וטעויות, בין היתר עקב מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר לנכסים, תיאורים, מחירים וכדומה.

3. הגבלות ואחריות:

3.1. השימוש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, בעלי השליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעם כל אלו בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובאמצעותו, והללו לא יישאו בכל אחריות להתאמת השירותים המוצעים באתר לצרכי ו/או למטרות כל משתמש.

3.2. החברה (מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, בעלי השליטה בה, חברות הקשורות אליה ומי מטעמה), לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע ולתכנים הנמצאים באתר ובכל אמצעי אחר בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם לרבות על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע ובתכנים אלו.

3.3. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל שימוש אשר יעשה באתר ובתכניו.

4. מדיניות פרטיות ו/או מסירת פרטים אישיים:

4.1. באתר אפשר ותמצא שירותים הטעונים הרשמה ו/או מסירת פרטים אישיים. בעת ההרשמה ו/או בעת יצירת קשר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, ת.ז., מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, והמשתמש מאשר בזאת נכונות הפרטים, שמסר.

4.2. מסירת הפרטים מהווה הסכמה מטעם המשתמש לשמירת המידע במאגר המידע ולקבלת דיוור ישיר ו/או ניוזלטר ו/או דברי פרסומת לטלפון הנייד ולכתובת הדוא"ל של המשתמש.

4.3. על משתמש שיהיה מעוניין בהסרת פרטיו האישיים ממאגר המידע של החברה או בהגבלת השימוש בהם לפנות בכתב אל מנהל האתר בכתובת office@shatban.co.il.

4.4. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי שמועלה לאתר.

4.5. השימוש במידע שנאסף עשה רק על פי מדיניות הפרטיות בחברה ובהתאם להוראות כל דין, ולצרכים הבאים:
4.5.1. הפעלת השירותים השונים באתר;
4.5.2. שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
4.5.3. שינוי או ביטול, הרחבה או צמצום של שירותים ותכנים קיימים;
4.5.4. פרסום מידע ותכנים;
4.5.5. התאמת המודעות, התכנים והפרסומות שיוצגו לתחומי ההתעניינות של המשתמש;
4.5.6. קבלה ו/או שליחה של דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או Whatsapp ויצירת קשר עם המשתמש בהתאם להוראות התקנון וכל דין;
4.5.7. המידע שלא נמסר על ידי המשתמש באופן אישי על מנת להשתמש בשירותי האתר וישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסט, שאינו מזהה אישית.
4.5.8. מובהר כי מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת.

4.6. במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי החברה תעביר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים לרבות מידע מזהה (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל).

4.7. עוד מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות ו/או חוקיות של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

5. קבצי Cookies:

5.1. האתר משתמש ב"עוגיות"(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, וזאת לצורך אבטחת מידע, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיו האישיות, לתחומי העניין ולאינפורמציה בה מתעניין ו/או חפץ המשתמש.

5.2. המידע הנאסף באמצעות Cookies משמש את החברה לצרכים פנימיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר במטרה להתאימו לצרכי המשתמש, והוא כפוף למגבלות שנטלה על עצמה החברה באמצעות אימוץ מדיניות הפרטיות ובהתאם להוראות כל דין.

5.3. בנוסף על האמור לעיל, הפרסומות המופיעות באתר, אם הינן מופיעות, בהתאם להסכם של חברות הפרסום עם החברה, מתבצע אף הוא באמצעות Cookies המאפשרים להן לאסוף מידע על האתר והפרסומות בהן צפה המשתמש. הצבתן במחשבו האישי של המשתמש הינה על פי נהלי חברת הפרסום הספציפית ולא בהתאם למדינית הפרטיות של החברה.

5.4. מובהר כי דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies באמצעות שינוי מאפייני ההגדרות במחשב המשתמש. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

6. זכויות יוצרים ו-קניין רוחני:

6.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, ובפרט פרטי הנכסים ותמונות הנכסים ו/או תוכניות ו/או כל פרט אחר, הינן של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם, לרבות עיצוב האתר, שמו, תוכנו וכל חומר אחר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות,להציג בפומבי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

6.2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי החברה לתכנים שהוזנו לאתר.

6.3. בנוסף על האמור לעיל, ככל ובאתר מפורסמים תכנים שונים בהתאם להסכמים שחתמה החברה מול צדדים שלישיים, מחירונים, תשריטים וכיו"ב, זכויות היוצרים בתכנים אלו שייכות לצדדים שלישיים ואין להעתיק, להפיץ, לשנות, להציג בפומבי ו/או למסור כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת בעלי הזכויות בהם, בכתב ומראש.

6.4. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, מכל מין ו/או סוג שהוא, הנוגע לזכויות יוצרים, קניין רוחני ואחרות שהופרו כתוצאה מפרסום לא מורשה של תכנים המשמש נושא לזכויות כאמור.

7. זמינות ו/או שינוי האתר ו/או המידע בו:

7.1. החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה אינה מחויבת לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו בחברה ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים, והיא רשאית למחקו, ולא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

7.2. בנוסף, החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל בלא צורך להודיע על כך מראש.

8. שירות דיוור ישיר אלקטרוני:

8.1. מעת לעת, החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשלוח אליך בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS / Whatsapp מידע בדבר תחומי הפעילות של האתר, שירותים, וכן מידע בעל תוכן שיווקי ופרסומי.

8.2. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו באמצעות מתן הודעה לחברה ו/או באמצעות לחיצה על לחצן "הסרה מרשימת התפוצה" המצורף לכל הודעה, ומסירת המידע תופסק בסמוך לאחר קבלתה.

8.3. למשתמש לא תהיה כל טענה בנוגע למידע שפורסם באתר, אך לא נשלח לו באמצעות השירות דלעיל.

9. שונות:

9.1. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

9.2. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

9.3. כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.

9.4. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש/ת לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

9.5. כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו, וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל: office@shatban.co.il.

9.6. שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון זה, הבין את תוכנו והסכים להוראותיו. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתקנון זה ו/או השימוש באתר ו/או כל המידע ו/או הנתונים המופיעים בו.

:תאריך עדכון אחרון 3.5.2022.